Luinstra Bronbemaling
Home | Nieuws | Bedijfsinfo | Kwaliteit | Producten | Links | Contact | Brandputten | Geothermie

Luinstra Bronbemaling 

Hormann Grondboringen 

Sonic Boortechniek 

GPS Boor & Jet


 

Luinstra GPS Boor & Jet

Rollecate 61
7711 GG Nieuwleusen

Postbus 47
7710 AA Nieuwleusen

Tel.: 0529 484315
Fax: 0529 484537
E-mail: info@luinstra.nl

Header Luinstra Bronbemaling

Schema Boor & Jet

Grondinjectie: Horizontale grondinjectie en constructieve grondinjectie

Luinstra GPS Boor en Jet is specialist in deze twee vormen van grondinjectie. Per onderdeel treft u op deze pagina relevante informatie aan, waarbij doorgaans ook het onderscheid zal worden gehanteerd in horizontale grondinjectie en constructieve grondinjectie. Klik op onderstaande links om meteen naar het juiste onderdeel te gaan.

Constructieve grondinjectie

Horizontale grondinjectie

Overige toepassingen grondinjectie

Constructieve grondinjectie

Een constructieve grondinjectie - ook bekend onder de noemer constructieve bodeminjectie - wordt toegepast om de sterkte-eigenschappen van de grond te verbeteren.

Met name in drukke, stedelijke gebieden wordt steeds meer ondergronds gebouwd. Waar schaarste aan ruimte is, kan constructieve grondinjectie uitkomst bieden. We zien dat ook aan de steeds verder toenemende vraag naar constructieve grondinjectie. Het grote voordeel van constructieve grondinjectie is dat er vrijwel geen verlies is van ruimte bij het maken van de bouwput. Het injectielichaam kan bij betonwerk tegelijkertijd dienst doen als verloren bekisting.

Toepassingsgebieden constructieve grondinjectie

Constructieve grondinjectie wordt veel toegepast bij het verdiepen of maken van kelderconstructies onder bestaande woonhuizen, aansluitingen in bouwputten, het verstevigen van stroken- en paalfunderingen. Constructieve grondinjectie wordt vrijwel altijd gebruikt voor verdieping van bouwwerken.

Werkwijze constructieve grondinjectie

Constructieve grondinjectieVoordat met de daadwerkelijke grondinjectie begonnen kan worden, worden de injectielansen ingebracht volgens een vooraf vastgesteld patroon. De injectielansen ten behoeve van grondinjectie worden geplaastst door het inspuiten van de lansen met water, boren of sonic drilling. Daarna kan het injecteren beginnen. Tijdens het injecteren worden druk, debiet en de totale geïnjecteerde hoeveelheid per injectiepunt geautomatiseerd aangestuurd en geregistreerd, een efficiënt en kostenbesparend proces.

Constructieve grondinjectie wordt uitgevoerd met een waterglas-hardermengsel. De verhouding tussen waterglas en de harder wordt vooraf vastgesteld aan de hand van de sterkte die nodig is voor de constructie.


Voordat de constructieve grondinjectie wordt uitgevoerd, moet er een geotechnische berekening gemaakt worden. Met deze berekening worden de afmetingen van het injectielichaam vastgesteld. Vanzelfsprekend kan Luinstra Watermanagement u ondersteunen bij het maken van deze berekeningen.

Het toepassen van constructieve grondinjectie is mogelijk waneer de grond grotendeels uit zand en/of fijnkorrelig grind bestaat. Daarom wordt grondonderzoek uitgevoerd. Dit grondonderzoek wijst uit hoe de bodemstructuur is, waarna bepaald kan worden of de locatie geschikt is voor constructieve grondinjectie.

Er worden, ten behoeve van het grondonderzoek, een aantal grondmonsters genomen die tevens kunnen dienen om in het laboratorium een zeefkromme te maken. Op basis van deze onderzoeken maken specialisten een geotechnische berekening om de afmetingen van het injectielichaam te bepalen. Deze metingen en berekeningen zijn de basis voor het injectieplan wat door onze professionals wordt opgesteld.

Constructieve Grondinjectie - Monumentaal pand den haag onderkelderdVanaf dat moment zijn alle handelingen, zoals het plaatsen van de injectielansen, maar ook het injecteren zelf, in hoge mate gemechaniseerd en geautomatiseerd. Mede hierdoor in constructieve grondinjectie kostenefficiënte manier van werken. Ook past de toepassing van constructieve grondinjectie goed in het DUBO (Duurzaam Bouwen) principe, omdat efficiënter en beter met de beschikbare ruimte wordt omgegaan.

Een voorbeeldproject op het gebied van constructieve grondinjectie is een monumentaal pand in Den Haag, welke door Luinstra onderkelderd is.

 

Bij een monumentaal pand te Den Haag kon een kelder onder een bestaand pand worden gerealiseerd worden door constructieve bodeminjectie.

Injectielansen werden hierbij onder het gebouw aangebracht.
Constructieve grondinjectie - aanbrengen injectielansen onder het gebouw

talud kan vervallen door waterglasinjectie  

Het op staal gefundeerde pand kon vervolgens op de geinjecteerde grond blijven staan.

Door een waterglasinjectie onder de fundering kan het talud vervallen.

 

Horizontale grondinjectie

Waarom horizontale grondinjectie

Horizontal grondinjectieOndergronds bouwen kent steeds meer beperkende maatregelen. Omdat bouwpercelen schaars zijn - en dus erg kostbaar - blijft het toch aantrekkelijk om niet alleen in de hoogte te bouwen, maar ook in de diepte. Op deze manier kan optimaal gebruik worden gemaakt van de schaarse, beschikbare ruimte.

De regelgeving legt echter een aantal beperkende maatregelen op wanneer het gaat om ondergronds bouwen. Met name in gebieden met een hoge grondwaterstand wordt steeds vaker gekozen voor ondergronds of deels ondergronds bouwen. Deze gebieden vinden we in Nederland vooral in het westen van het land. Juist daar heerst grote schaarste voor wat betreft beschikbare ruimte en juist daar is ondergronds bouwen dus ook erg interessant. Juist daar worden helaas ook veel restricties opgelegd wanneer het gaat om het tijdelijk verlagen van de grondwaterstand - wat bij horizontale grondinjectie gebeurt.


Horizontale grondinjectie

Specialist in horizontale grondinjectie

Door deze ontwikkelingen en strenger wordende regelgeving heeft Luinstra Watermanagement zich mede gespecialiseerd in alternatieve en duurzame technieken om ondergronds te kunnen bouwen. Bij de door Luinstra ontwikkelde technieken is verlaging van de grondwaterstand minder essentieel.

 

 


Voordelen horizontale grondinjectie

Horizontale bodeminjectie bestaat al geruime tijd. Echter, met nieuwe innovatieve en duurzame technieken wordt deze technologie uitgevoerd op zeer concurrerende wijze. Bij horizontale bodeminjectie wordt een waterremmende laag onder de te graven bouwput aangebracht. Vooral wanneer een natuurlijke waterremmende bodemlaag zoals klei ontbreekt, is horizontale bodeminjectie de perfecte oplossing! Met horizontale bodeminjectie kiest u voor een methode met nogal wat interessante voordelen:

  • Kostenbesparend;
  • Duurzaam;
  • Tijdbesparend;
  • Ruimtebesparend

Omdat grondwaterverlaging niet essentieel is, wordt de natuurlijke omgeving beter in tact gelaten en zijn er minder neveneffecten op de omgeving. Erg duurzaam dus. De grond kan na horizontale bodeminjectie droog worden afgegraven. Groutankers en spoelvelden kunnen dus achterwege blijven. Dit bespaart aanzienlijk op het gebied van tijd, ruimte en kosten!

Plaatsen Injectieslangen Plaatsen Injectieslangen


Voorwaarde horizontale grondinjectie

Horizontale bodeminjectie heeft inmiddels ruimschoots bewezen een uitstekend alternatief te zijn voor onderwaterbeton. Bovendien kleven er aan de methode waarbij onderwaterbeton wordt gebruikt nogal wat nadelen, zowel op het gebied van kosten, duurzaamheid als ruimte. Het toepassen van horizontale bodeminjectie heeft eigenlijk maar een voorwaarde: de bodem moet bestaan uit zand of uit een mengsel van fijn grind en zand.


Voorbereiding horizontale grondinjectie

Een goede en zorgvuldige voorbereiding is essentieel bij horizontale grondinjectie. Allereerst is een professioneel geotechnisch onderzoek noodzaak om de juiste diepte van de injectielaag te bepalen en een evenwichtsberekening uit te voeren. Uiteraard kan Luinstra Watermanagement beide zaken voor u uitvoeren. Ook is Luinstra de expert bij uitstek om te zorgen dat het grondwaterpijl tijdens de volledige bouwperiode op het juiste niveau blijft.

Overige toepassingen grondinjectie

Op de onderstaande afbeeldingen treft u nog meer voorbeelden aan van grondinjectie. Deze afbeeldingen hebben betrekking op diverse toepassingsgebieden van de dicipline grondinjectie.

Boorwerkzaamheden Bommendetectie

Boorwerkzaamheden t.b.v. bommendetectie

 

Luinstra GPS Boor & Jet

Bedieningscontainer

Bedieningscontainer met kantoorunit. In de container zit het GPS basisstation alsmede het modem t.b.v. de draadloze verbinding naar het kantoor van Luinstra BV.

Bommendetectie

Door het inbrengen van detectiebuizen kan met een sonde de aanwezigheid van bommen uit de 2e wereldoorlog worden gedetecteerd.
Bommendetectie

GPS Boormast

GPS Boormast

Transport van de rupsmachine en boormast.

Transport Rupsmachine en Boormast

Inbrengen injectielansen tbv Waterglasinjectie.

Inbrengen Injectielansen

T.b.v. de bouw van een bergbezinkbassin (bbb) wordt binnen een damwandconstructie op een diepte van ca. 10 meter waterglas geinjecteerd. Hiermee wordt een kunstmatige waterafsluitende laag gecreeërd waardoor het onttrekken van grote hoeveelheden grondwater niet noodzakelijk is.

GPS ontvanger op de boormast.
GPS ontvager op boormast

GPS basisstation, het basisstation bepaalt de x-, y- en z-coördinaten tot op 1 cm nauwkeurig.

GPS Basisstation

Bedienings Computer

Gps computer

De computer bepaalt de exacte locaties van de boringen volgens het injectiegrid.
De machine zal na het gereedkomen van een boring dmv GPS-besturing naar de volgende boring in het grid gaan om vervolgens volautomatisch te beginnen aan de volgende boorcyclus.

Aanbrengen Injectielansen

Aanbrengen injectielansen te Zwolle.

Aan het Blekerswegje te Zwolle werd een grote bouwput van meer dan 2500 m2 t.b.v. een parkeergarage voorzien van een bodemafsluiting middels waterglasinjectie.

 

EGB erkend | Raad van Accreditatie | KIWA | VCA | Aboma Keboma